PÕHIKIRI

TORNIMÄE JAHIMEESTE SELTSI
PÕHIKIRI

1. Üldsätted
1.1. Mittetulundusühingu nimetus on Tornimäe Jahimeeste Selts (edaspidi Selts).Selts on registreeritud 26.01.1993 Saare Maavalitsuse poolt ettevõtteregistris, reg.nr. 45014436 ja 02.08.1995 registreeritud reg.nr. 45821510 all; käesolev põhikiri on vastu võetud 08.05.2005.a. üldkoosoleku otsusega.
1.2. Seltsi asukoht on Pöide vald Saaremaa.
1.3. Seltsi eesmärgiks on:
1.3.1. jahipidamise, jahinduse ja ulkihooldega tegelemine, edendamine ja korraldamine; oma liikmete kaudu jahikoerte kasvatamise ja koolitamise edendamine, laskespordi ja laskeasjandusega tegelemine ja muu jahispordi edendamine;
1.3.2. oma liikmete kaudu jahijärelvalve- ja looduskaitsetöös osalemine;
1.3.3. loodussõbraliku mõtte- ja elulaadi ning tavade edendamine oma liikmeskonna hulgas, samuti kõigi Tornimäe jahipiirkonnaga seotud isikute hulgas;
1.3.4. Seltsi liikmete ja jahindusega seotud või jahindusest huvitatud isikute jahialaste teadmiste täiendamine, koolituse ja väljaõppe korraldamine;
1.3.5. suhete arendamine ja ühise tegevuse edendamine teiste organisatsioonidega.
1.4. Seltsi eesmärkide saavutamiseks võib selts ise või oma liikmete kaudu:
1.4.1. sõlmida ulukifondi kasutamise lepinguid;
1.4.2. asutada, rajada ja pidada jahibaase, lasketiire, laskekohti, muid laskerajatisi; jahikoerte, -loomade ja –lindude kasvandusi, jahikoerte harjutusalasid ja -rajatisi;
1.4.3. korraldada jahindust ja jahipidamist, tegeleda jahi-, kala- jmt turismiga; näitusi, õppereise, oksjoneid jmt;
1.4.4. astuda liitudesse, assotsiatsioonidesse ja muudesse ühendustesse ning olla nende esindajaks Eesti Vabariigis ja või välisriikides;
1.4.5. asutada sihtasutusi, määrata stipendiume, preemiaid, auhindu jne.
1.4.6. arendada ettevõtlust ning teha muid õigusaktidega kooskõlas olevaid toiminguid oma põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks.
1.5. Seltsi majandusaasta algab 01. jaanuaril ja lõpeb 31. detsembril.
1.6. Selts on asutatud määramata ajaks.
1.7. Selts võib oma tegevuse korraldamiseks vajadusel kehtestada Kodukorra ja teisi reguleerivaid dokumente ja akte.

2. Seltsi liikmed
2.1. Seltsi liikmeks võib olla iga teovõimaline füüsiline isik, kes vastab käesoleva põhikirja nõuetele. Seltsi liikmeks astuja võetakse tema kirjaliku avalduse alusel vastu juhatuse otsusega, mille kinnitab Üldkoosolek, kusjuures pärast Üldkoosoleku otsust kohaldatakse üheaastast katseaega. Seltsil võivad olla auliikmed, noorliikmed ja toetajaliikmed; vastavad statuudid kinnitab vajaduse korral Seltsi Üldkoosolek Seltsi juhatuse ettepanekul.
2.2. Otsuse Seltsi liikmeks vastuvõtmise või sellest keeldumise kohta teeb juhatus kolme kuu jooksul, arvates avalduse saamisest.
2.3. Liige võib Seltsist välja astuda oma kirjaliku avalduse alusel.
2.4. Liige võib peatada oma liikmeks oleku kuni üheks aastaks korraga, tehes vastava avalduse juhatusele, näidates ära põhjuse. Liikmeks oleku peatamisel juba tasutud makse ei tagastata.
2.5. Liikme võib Seltsist välja arvata:
2.5.1. liikmemaksu tasumata jätmisel;
2.5.2. õigusaktides sätestatud juhtudel;
2.5.3. juhul, kui liige ei täida Seltsi Põhikirja ja/või Kodukorra ning muude Seltsi tegevust korraldavate dokumentide nõudeid ja/või juhtorganite otsuseid.
2.5.4. juhul kui liige kahjustab oma tegevuse või tegevusetusega, avalduste või käitumisega seltsi huve või mainet.
2.6. Otsuse Seltsist väljaarvamise kohta teeb juhatus, ärakiri otsusest koos põhjuse äranäitamisega saadetakse väljaarvatud liikmele kuu aja jooksul.
2.7. Kui liikmelisus lõpeb majandusaasta keskel, tuleb liikmemaks tasuda kogu majandusaasta eest; makstud makse ei tagastata.
2.8. Isikul, kelle liikmelisus on lõppenud, ei ole õigust Seltsi varale.

3. Seltsi liikmete õigused, kohustused ja vastutus.
3.1. Seltsi liikmel on õigus:
3.1.1. valida ja olla valitud Seltsi töö-, juht- ja kontrollorganitesse;
3.1.2. teha ettepanekuid ja saada informatsiooni Seltsi tegevuse kohta;
3.1.3. osaleda kõigis Seltsi ettevõtmistes ning kasutada sihtotstarbeliselt ja kehtiva korra kohaselt seltsi omanduses, kasutuses ja/või valduses olevaid jahimaid, jahibaase, lasketiire ja muid rajatisi, vara ning õigusi.
3.2. Seltsi liige on kohustatud:
3.2.1. täitma Seltsi Põhikirja, Kodukorra ja teiste Seltsi dokumentide ja aktide nõudeid, juhtorganite otsuseid ning tasuma õigeaegselt liikmemaksu ja muud kehtestatud maksud;
3.2.2. täitma jahipidamise eeskirju, jahieetika- ja ohutustehnika nõudeid ning alluma jahidistsipliinile;
3.2.3. hoidma ja kaitsma Seltsi mainet ja vara.
3.3. Selts ei kanna vastutust Seltsi liikme kohustuste eest, Seltsi liige ei kanna vastutust Seltsi kohustuste eest.

4. Seltsi vara
4.1. Seltsi vara tekib sisseastumis- ja liikmemaksudest, tuluüritustest saadud laekumistest, annetustest ja eraldistest, muudest maksetest ja laekumistest ning Seltsi põhikirjalisest tegevusest tekkinud vahenditest.
4.2. Sisseastumis- ja liikmemaksude suuruse kehtestab Üldkoosolek.

5. Üldkoosolek
5.1. Seltsi kõrgeimaks organiks on liikmete Üldkoosolek; Üldkoosolekud on korralised ja erakorralised.
5.2. Korralise Üldkoosoleku kutsub kokku Seltsi juhatus üks kord aastas hiljemalt 31. maiks.
5.3. Erakorralise Üldkoosoleku kutsub kokku Seltsi juhatus vajadusel või kui seda nõuab vähemalt ½ juhatuse liikmetest, revidendi nõudmisel või 2/3 Seltsi liikmete kirjalikul nõudmisel.
5.4. Üldkoosoleku aeg, koht ja päevakord teatatakse Seltsi liikmetele vähemalt üks nädal enne selle toimumist.
5.5. Üldkoosolek on otsustusvõimeline, kui sellest võtab osa vähemalt ½ Seltsi (välja arvatud toetajaliikmed) liikmetest. Kvoorumi puudumisel peab juhatus kokku kutsuma uue Üldkoosoleku, mis toimub mitte varem, kui seitse päeva ja mitte hiljem, kui neliteist päeva pärast esimest Üldkoosolekut sama päevakorraga, kusjuures Üldkoosolek on otsustusvõimeline olenemata osavõtjate arvust.
5.6. Üldkoosolek:
5.6.1. otsustab õigusaktidega Üldkoosoleku pädevusse kehtestatud küsimused;
5.6.2. võtab vastu Seltsi põhikirja, teeb selles muudatusi ning täiendusi;
5.6.3. valib Seltsi juhatuse esimehe ja liikmed ning revidendi, kehtestab nende volituse tähtaja ning kutsub nad tagasi; kehtestab juhatuse liikmete ja revidendi ning muud võimalikud tasud ja hüvitised;
5.6.4. kehtestab sisseastumis- ja liikmemekasude ning vajadusel muude maksude suuruse,
5.6.5. kinnitab Seltsi aastaaruande ja revidendi aruande;
5.6.6. valib Seltsi auliikmed, kinnitab juhatuse otsused uute liikmete vastuvõtmise kohta;
5.6.7. kehtestab Seltsi Kodukorra ja muud Seltsi tegevust reguleerivad eeskirjad ning dokumendid;
5.6.8. võtab vastu otsuse Seltsi töö lõpetamise või reorganiseerimise ning varade üleandmise kohta ning teiste organisatsioonidega ühinemise ja/või liitumise ja/või jagunemise ning teistest organisatsioonidest lahkumise kohta;
5.7. Otsused Üldkoosolekul võetakse vastu üldjuhul lihthäälteenamusega. Muudatuste tegemisel Põhikirjas ja Kodukorras ning Seltsi töö lõpetamise otuse vastuvõtmiseks on nõutav 2/3 Üldkoosolekul osalenute häältest.

6. Juhatus
6.1. Seltsi juhib ja esindab juhatus, mille liikmed ja esimehe valib Üldkoosolek.
6.2. Seltsi võib kõigis õigustoimingutes esindada iga juhatuse liige, kui juhatus pole otsustanud teisiti.
6.3. Juhatuses on vähemalt viis liiget.
6.4. Juhatus
6.4.1. Korraldab ja juhib Seltsi tööd ja tegevust Üldkoosolekute vahelistel perioodidel;
6.4.2. otsustab Seltsi liikmeks vastuvõtmise, kuulab ära liikmekandidaadid, vajaduse korral esitab eritingimused;
6.4.3. määrab ja kutsub tagasi Seltsi esindjad;
6.4.4. peab jahipidamise, küttimislubade ja ulukihooldetööde arvestust;
6.4.5. peab Seltsi liikmete arvestust;
6.4.6. kehtestab sisseastumis-, liikme- ja muude maksude tasumise korra;
6.4.7. peab sisseastumis- ja liikmemaksude arvestust;
6.4.8. otsustab vajadusel maksudest vabastamise või soodustuste küsimused, kehtestab kõik vajalikud hinnad, maksud ja nende määrad ning nende tasumise korra, milliseid Üldkoosolek ei ole kehtestanud;
6.4.9. korraldab Seltsi vara valdamist, haldamist, kasutamist ja käsutamist.
6.5. Juhatus teeb tööd ja langetab otsuseid õigusaktides ja käesolevas Põhikirjas ning muudes Seltsi tegevust reguleerivates dokumentides kehtestatud korras.

7. Revident
7.1. Üldkoosoleku poolt valitud revident teostab Seltsi tegevuse revideerimist, annab oma tegevusest aru Seltsi Üldkoosolekule ning informeerib jooksvalt läbi viidud revideerimiste tulemustest Seltsi juhatust.
7.2. Korralise revisjoni sagedus peab olema vähemalt üks kord aastas, reeglina enne Seltsi Üldkoosolekut.
7.3. Revidendiks ei või olla:
7.3.1. Seltsi juhatuse liige
7.3.2. Seltsiga majanduslikes suhetes olev isik.

8. Seltsi lõpetamine, ühinemine ja jagunemine
8.1. Selts lõpetatakse
8.1.1. seaduses sätestatud alusetel ja korras;
8.1.2. Üldkoosoleku otsusega.
8.2. Seltsi tegevuse lõpetamisel pärast võlausaldajate kõigi nõuete rahuldamist ja likvideerimiskulude katmist järele jäänud vara ja rahaliste vahendite kasutamise otsustab Üldkoosolek, eelistades selle üleandmist organisatsioonile, kelle tegevuse eesmärgid ja põhimõtted langevad ühte või sarnanevad Seltsi põhimõtete ja eesmärkidega.
8.3. Seltsi ühinemine ja jagunemine toimub Üldkoosolekul otsuse alusel õigusaktidega kehtestatud alustel ja korras.

Käesolev põhikiri on kinnitatud 08.05.2005 aastal Tornimäe Jahimeeste Seltsi liikmete Üldkoosolekul.

Comments are closed.